Adatkezelési Szabályzat

Az Europroperty Befektetési ALapkezelő Zrt. rövidített adatvédelmi tájékoztatója

Az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8, cégjegyzékszám: 01-10-049645, adószám: 26211530-1-41, telefonszám: 0630/ 618-6615, e-mail: info@eiak.hu, együttesen képviselik: Kardos Imre és Baumann Csilla vezető tisztségviselők együttesen), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. 

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8 szám alatt. 

 

Kik az érintettek?

Az érintettek körei:  Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek. 

 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat? 

 

Egyszeri információkérés 

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.  

 

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett. 

 

Kezelt adatok köre és célja: 

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.  

Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja. 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja. 

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok 

 

Ide tartozik például érintettel folyatott levelezés. 

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb.  

 

Az adatkezelés jogalapja: 

az érintett önkéntes hozzájárulása.  

Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, megvásárlásáról a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.  Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre és célja: 

név*  azonosítás 
telefonszám  kapcsolattartás 
e-mail cím*  kapcsolattartás 
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat  válaszadás 

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.  

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé. 

A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet. 

 

Adatkezelés időtartama:  törlési kérelem végrehajtásáig, vagy cél megvalósulásáig, vagy  

ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.  

 

Például: a levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezeli azt elévülési időben. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

 

Ajánlatkérés 

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.  

 

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 

Kezelt adatok köre és célja:

név*  azonosítás 
telefonszám  kapcsolattartás 
e-mail cím*  kapcsolattartás 
kérdés/kérés tartalma*  válaszadás 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére és ajánlatot kér.  

Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja. 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse. 

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli. 

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli. 

 

Például: ha érintett érdemben nem reagál az ajánlatra, úgy Adatkezelő töröli az ajánlatkéréssel és –adással kapcsolatos minden, adatot tartalmazó dokumentumot (pl. e-mail, ajánlat). 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

 

Adatközlés (harmadik személy felé) 

 

Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adatközlés (adattovábbítás, adatátadás) lehetősége más jogalapon nyugszik, az érintett adatait közli (továbbítja, átadja) az érintett számára megnevezett adattovábbítási címzett felé. 

 

Például az adatközlés címzettje lehet az Adatkezelő Partnere, hatóság, vagy más címzett is. 

 

Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy  szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges, jogszabály alapján kötelező, vagy  jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet. Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri vagy alkalmazza a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükségességet az adattovábbításhoz, ezekből eltérő, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet írásban tájékoztatja.  

 

Példálózó felsorolással élve az adattovábbítás tipikus célja lehet az érintettek kérdéseinek, kéréseinek megfelelő szintű kiszolgálása, és/vagy fejlesztési javaslatok és kérések közlése (továbbítása, átadása) az Adatkezelő Partnerei felé. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel. 

 

Kezelt, továbbított adatok köre és célja: 

név  azonosítás 
email cím  kapcsolattartás 
telefonszám  kapcsolattartás 
vélemény, megjegyzés, panasz  minőségbiztosítás 
érintett által meghatározott egyéb adat  érintett által meghatározott cél 

 

A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek közlésre harmadik személy felé, ha a közlés címzettje, célja, várható ideje tisztázott és ismert az érintett számára és ahhoz az érintett hozzájárult, vagy az érintett hozzájárulására más jogalap miatt nincsen szükség. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Az érintett a fent meghatározott adatainak továbbításához kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy Adatkezelő más jogalapot használ az adattovábbításhoz. 

Amennyiben érintett hozzájárulása a jogalap, úgy Adatkezelő a hozzájárulást letárolja. 

Adatkezelő az adatokat elektronikus úton titkosítva, vagy papír alapon a Partner számára eljuttatja.  

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: harmadik fél számára kerül közlésre, az Adatkezelő Partnerei az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) nem tudja teljesíteni. 

 

Tanácsadási feladatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott tanácsadási szolgáltatást igénybe vegyék.  

 

Adatkezelés jogalapja: 

A tanácsadáson történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul, ha az érintett és az Adatkezelő között nincsen jogviszony szerződés teljesítése, ha az érintett (által képviselt szervezet) és az Adatkezelő között jogviszony áll fenn.  

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki részt vesz az Adatkezelő nyújtott tanácsadáson. 

 

A kezelt adatok köre és célja:

név*  azonosítás 
telefonszám  kapcsolattartás 
e-mail cím*  kapcsolattartás 
szolgáltatás, tanácsadás részletei*  válaszadás, tanácsadás 
tanácsadás során feltárt személyes adatok  válaszadás, tanácsadás 
időpont*  azonosítás 

 

Az adatkezelés célja a tanácsadási szolgáltatás elvégzése. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Adatkezelő az érintett számára az előre leegyeztetett időpontban megválaszolja az érintett felmerülő kérdéseit és általános, részletes tanácsadást nyújt az érintett számára adott szakterülettel kapcsolatban.  Adatkezelő szükség esetén írásbeli tanácsadással egészíti ki a szóbeli tanácsadást. 

Adatkezelőt a rá vonatkozó jogi és szakmai etikai szabályok alapján titoktartás köti. 

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, ha azokat az érintett  nem szolgáltatja, az Adatkezelő az adatkezelést megtagadja. 

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú ügyfélnyilvántartást vezet, amely(ek)be manuálisan táplálja be a kezelt adatokat. 

 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson alapul, az ügyféllé válás feltétele, vagy a GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges), vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapul. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni. 

 

A kezelt adatok köre: 

név* azonosítás 
telefonszám*  kapcsolattartás 
e-mail cím*  kapcsolattartás 
képviselt szervezet adatai*  azonosítás 
fizetési mód  pénzügyi teljesítés nyomonkövetése 
kedvezmény  jogosultság megadása, ellenőrzése, visszavonása 

 

Az adatkezelés célja adott ügy nyomonkövetése, a pontosság, naprakészség elvének gyakorlati megvalósítása, kapcsolattartás.  

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Az ügyféllé lenni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára, vagy az Adatkezelő az érintett adatait más forrásból, pl. Partnertől megszerzi. 

Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba. 

 

Adatkezelés időtartama:  

a jogviszony megszűnését követő általános elévülési idő (5 év) lejártáig tart. amennyiben érintett felé az adatait tartalmazó számviteli bizonylat került kiállításra, úgy a bizonylatra került adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján 8 évig tart. 

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Az érdeket az Adatkezelő ebben az esetben érdekmérlegelési teszttel támasztja alá. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelölt adatok minimálisan szükségesek az azonosítás és kapcsolattartás miatt.  

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.  

 

Jogalap: a megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.  

a GDPR alkalmazásától kezdődően, megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges). 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező egyéni vagy társas vállalkozás, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást. 

 

Kezelt adatok köre és célja: 

név*  azonosítás 
telefonszám*  kapcsolattartás 
e-mail cím*  kapcsolattartás 
szerződés tárgya  szerződés tartalmi eleme 
fizetési feltételek  szerződés tartalmi eleme 
jogok és kötelezettségek  szerződés tartalmi eleme 

 

Az adatkezelés célja a megállapodás megkötése, kapcsolattartás. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Az érintett az Adatkezelő egyszeri vagy többszöri alkalommal egyeztetnek egymással a megállapodás részleteiről.  

Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.  

Az érintett és Adatkezelő együttesen, vagy valamelyik fél létrehozza a megállapodás tervezetét, amelyet közös akaratelhatározásból aláírnak. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti. 

Adatkezelő érintettet, vagy érintette az Adatkezelőt a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről. 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban tudomásul veszi, megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba léphet a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.  

 

Adatkezelés időtartama:  

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,  

olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az I. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

 

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszik meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé, vagy pénzügyi teljesítést fogad az Adatkezelő részéről. Mindegyik esetben az Adatkezelő személyes adatokat kezel. 

 

Adatkezelés jogalapja:  

az érintettek, mint Munkavállalók és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és ehhez kapcsolódóan az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy szerződés alapján kötelező.  

Abban az esetben, ha az érintett utalást eszközöl az Adatkezelő felé, úgy kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az Adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály, vagy az Adatkezelővel kötött megállapodás írta elő. 

 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára.  

 

A kezelt adatok köre és célja:

számlabirtokos neve*  azonosítás 
bankszámla száma*  azonosítás, utalás 
közlemény*  azonosítás 
összeg*  azonosítás 

 

Az adatkezelés célja a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése. 

 

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek azok a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez, pl. Munkatárs megadja bankszámlaszámát az Adatkezelő számára, vagy az érintett utalást kezdeményez az Adatkezelő számára, és így az érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja. 

Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi. 

A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.  

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank felé, e személy(ek) az I. sz. mellékletben került(ek) megnevezésre. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

 

Munkatársak adatainak nyilvántartása 

 

Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, nyilvántartani és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén. 

 

Az adatkezelés jogalapja:  

a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek.  az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé a 2017. évi CL. törvény 

1. sz. melléklet 3. pontjában, valamint  az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ -ban meghatározott, az alább felsorolt, *-gal jelölt adatok vonatkozásában kötelező, így az adatkezelés is kötelező.  

Más, *-gal nem jelölt adatok vonatkozásában az adatkezelés nem kötelező, jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke vagy az érintett önkéntes hozzájárulása. 

 

Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok. 

 

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye. 

 

Adatkezelő a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek. alapján köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Munkavállaló/Megbízott, mint biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a Munkáltató/Megbízó adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. 

 

Az adatkezelések célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése. 

 

Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli az alábbi célból, jogos érdekből: 

érintett telefonszáma  kapcsolattartás 
érintett e-mail címe  kapcsolattartás 

 

A jogos érdek abban nyilvánul meg, hogy az érintettnek, vagy az Adatkezelőnek érdeke az, hogy az Adatkezelő az érintettel kapcsolatban tudjon lépni a jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése kapcsán. 

 

Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatkategóriákat kezelheti az alábbi célból és jogalappal: 

egészségügyi adat  megváltozott munkaképesség igazolása  Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (hatóság felé)
egészségügyi adat – lásd külön adatkezelésben  munkavégzésre való képesség  Adatkezelő jogos érdeke/érintett létszükséglete 
érintett képmása – lásd külön adatkezelésben  Adatkezelő marketingje  érintett önkéntes hozzájárulása 

 

Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, mint maradandó értékű iratokat leselejtezni tilos. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: 

Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.  A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az 

Iratkezelési Szabályzat szerint letárol. 

Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja. 

Adatkezelő a jogos érdekből kezelt adatokat, valamint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatokat rögzíti. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: ha harmadik fél számára kerül közlésre, úgy e személy az I. sz. mellékletben került megnevezésre. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.  

Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg. 

egyéb szabályokat lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

 

Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni. 

 

Szolgáltatás huzamosabb igénybevételét szolgáló bérlet 

 

Érintett adott szolgáltatás vagy szolgáltatások huzamosabb, többszöri és meghatározott ideig tartó igénybevételére jogosult, amennyiben az Adatkezelőnél bérletet vált a következőkben megadott adataival. 

 

A bérlet váltása önkéntes hozzájáruláson alapul.  

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy vagy képviselt szervezet kapcsolattartója, aki az elérhető szolgáltatásokat huzamosabb ideig, többször kívánja igénybe venni, ezért adatainak önkéntes megadásával párhuzamosan bérletet vált. 

 

A kezelt adatok köre és célja:

név*  azonosítás 
telefonszám  kapcsolattartás 
e-mail cím  kapcsolattartás 
vásárlás napja*  érvényesség és így jogosultság kezdete 
bérlet lejáratának napja*  érvényesség, jogosultság vége, jogosultság visszavonásához kerül felhasználásra 

 

Adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a bérlettel meghatározott számú alkalmat biztosít meghatározott időben az érintett számára, amelyet érintett igénybe vehet, így az adatkezelés közvetett célja az érintett azonosítása és szolgáltatás-igénybevételi jogosultságának ellenőrzése, valamint kapcsolattartás. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon jelzi az Adatkezelő felé, és a meghatározott adataival megigényli a bérletet.  

Adatkezelő a megadott adatokat manuálisan betáplálja az Adatkezelő külön erre a célra rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú rendszerébe.  

Érintett egyes alkalmait az Adatkezelő manuálisan rögzíti. 

Érintett a bérlet megrendelésével önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az érintett által megadott kapcsolattartási módokon keresztül értesíthesse az érintettet az adott szolgáltatás igénybevételével, vagy annak ellehetetlenülésével kapcsolatosan, amennyiben az szükséges. 

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. 

 

Panaszkezelés 

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre és/vagy szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

 

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja. 

 

A kezelt adatok köre és célja: 

panasz azonosítója  azonosítás 
név  azonosítás 
panasz beérkezésének időpontja  azonosítás 
telefonszám  kapcsolattartás 
a hívás időpontja  azonosítás 
a beszélgetés során megadott személyes adatok  azonosítás 
számlázási/levelezési cím  kapcsolattartás 
panaszolt termék/szolgáltatás  panasz kivizsgálása 
csatolt dokumentumok  panasz kivizsgálása 
panasz oka  panasz kivizsgálása 
maga a panasz  panasz kivizsgálása 

 

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.  

Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel. 

Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van. 

Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja. 

Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére. 

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően. 

   

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.  

 

A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára. 

 

Kezelt adatok köre és célja:

név  azonosítás 
szül. hely, idő  azonosítás 
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat  hozzájárulás teljesítéséhez szükséges 

 

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez. 

Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez. 

Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő. 

 

Adatkezelés időtartama:  

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig. Az önéletrajzok kezelésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatokat a felvételtől számított 2 évig tárolja az Adatkezelő 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre, ha a hozzájárulás adattovábbítással kapcsolatos. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése 

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus, de jellemzően papír alapon). 

 

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik. 

 

A kezelt adatok köre és célja:

név*  azonosítás 
szül. hely, idő  azonosítás 
megpályázott pozíció neve*  jelentkezés beazonosításához szükséges 
különleges adat, pl. egészségügyi adat  különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges 
tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak*  pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat 
tapasztalatok – pozíció leírása*  pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat 
iskolai végzettség*  pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség 
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka*  pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret 
csatolt önéletrajz egyéb adatai  pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai 
csatolt motivációs levél  pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél 
adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt  ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges 

 

Az adatkezelés célja a jelentkezés, valamint a kapcsolattartás. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: 

Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan papír alapon történik. 

Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő mérlegeli a pályázat, és így a személyes adatok felhasználását, a személyes interjút. 

A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik. 

A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.   

Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott.  

Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.  

 

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából. 

 

Adatkezelés időtartama:  

Az Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követő 6 hónapig jogos érdekből, konkrétan abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez, felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy  érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon, manuálisan automatizáltan történik. 

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Adatközlés: felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül közlésre, a felvételt nyert érintett jogszabályban (pl. 2017. évi CL. tv.) meghatározott adatait az I. sz. mellékletben meghatározott könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja, amelyről tájékoztatja az érintetteket. 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja. 

 

Kik kezelik az adataimat? 

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. 

 

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére? 

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. 

 

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges. 

 

Milyen jogaim vannak? 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

 

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal? 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@eiak.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival. 

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:  

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Levélcím: 1525. Pf. 75 

Tel: (06 1) 457 7100 

Fax: (06 1) 356 5520 

E-mail: info@nmhh.hu 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

 

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról? 

 

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.  

 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:  

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem); 
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); 
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem). 

 

Egyéb információk 

Adatkezelő kijelenti, hogy

  • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a http://www.eiak.hu/ oldalon megtalálhatóak. 
  • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot 

 

Kelt: 2022. április hó 07. nap

 

Kardos Imre  

Elnök-Vezérigazgató 

Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Jogi nyilatkozat

 

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8, cégjegyzékszám: 01-10-049645 , adószáma: 26211530-1-41) kezeli.

 

Bevezetés

 

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

 

Szerzői jog

 

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. 

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © az Europroperty  Befektetési Alapkezelő Zrt. Minden jog fenntartva.

 

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül. 

 

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

 

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Felelősség

 

A weboldal tartalmát az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

 

A törvény által megengedett mértékig az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

      az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;

      a weboldal használatának lehetetlensége; 

      a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

 

Hiperhivatkozások

 

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. az Europroperty  Befektetlési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

 

Beágyazott technológia

 

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

 

Beküldött információ

 

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért. 

 

Adatvédelem

 

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: http://www.eiak.hu/

 

Kapcsolatfelvétel

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt.-vel: e-mail cím: info@eiak.hu, telefonszám: 0630/618-6615 fax: 061/700-2470

 

 

Egyéb rendelkezések

 

Az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

 

2022.április hó 07. nap

                                                                                                                                                Kardos Imre

                                                                                                                                                  Elnök-Vezérigazgató

                                                                                                                       Europroperty  Befektetési Alapkezelő Zrt.

        

  

logo

Europroperty Ingatlanalapkezelő Zrt.

Minden jog fenntartva © All rights reserved